Orjentisani prema klijentu

Pomoći ćemo vam da nadogradite svoje prošle uspjehe i pripremite se za svoju veliku budućnost.

DOBOJINEX d.o.o. gradi dugotrajne odnose, opslužujući impresivan popis dugoročnih klijenata sa stručnošću u više industrija.

Precizni procesi analiziranja
0 %
Specijalizovana rješenja za klijente
0 %
Garancija kvaliteta
0 %

1. Izbor materijala

⦁ Najveći uticaj na cinčanje ima silicijum, kao i njegova kombinacija s fosforom:
a) 0(%)˂Si(%)≤0,03(%) i
Si(%)+2,5P(%)≤0,09 za toplo valjani materijal
Si(%)+2,5P(%)≤0,04 za hladno valjani materijal
b) 0,13(%)˂Si(%)˂0,20(%)
⦁ Lijevano željezo treba pjeskariti. Sivi lijev je teško kvalitetno pocinčati (nemoguće u kombinaciji s konstrukcionim čelikom).
⦁ Poželjno je da kupac dostavi atest materijala upotrebljenog pri izradi konstrukcije, u suprotnom pocinčavatelj ne može preuzeti odgovornost za kvalitet i izgled prevlake. Nedostatke kao što su siva ili prošarana prevlaka, intezivna hrapavost i ljuštenje prevlake, a posljedica su upotrebe neodgovarajućeg materijala, ne prihvatamo pri reklamaciji.
⦁ Ako se pojedini sklop sastoji od više različitih materijala, posljedice mogu biti različit izgled i svojstva prevlake. Pocinčavatelj ne odgovara za nejednoličnost svojstva prevlake.

2. Priprema konstrukcije

⦁ Pocinčavatelj nije odgovoran ako konstrukcija nije odgovarajuće pripremljena, odnosno nema odgovarajuće otvore za ocjeđivanje i ventilaciju, te sistem za kačenje materijala (odnosi se i na slučaj kada nisu pravilno dimenzionisani). Prema dogovoru s kupcem, pocinčavatelj može obaviti doradu uz odgovarajuću naknadu. U suprotnom to je obaveza kupca.
⦁ Navoji se moraju zaštititi ili ih treba ponovo narezati nakon pocinčavanja. Ako nije drugačije dogovoreno, ova operacija nije obaveza pocinčavatelja.
⦁ Pokretni ili rastavljeni dijelovi mogu ostati zaliveni cinkovom talinom i tako izgubiti svoju funkciju (potrebno cinčavati odvojeno). Pocinčavatelj ne preuzima odgovornost u ovakvom slučaju..
⦁ U slučajevima kada je nemoguće kontrolisati postojanje prodora (kod sistema unutarnjih prodora) kupac je obavezan dostaviti nacrte i pismenu garanciju u kojem preuzima odgovornost (u slučaju eksplozije) za nastalu štetu ili zastoj.

3. Jednostrano cinčanje zatvorenih konstrukcija

⦁ Kupac je obavezan napraviti probu na pritisak na 200 kPa (2 bara), te da dostavi atest ili pismenu garanciju o provedenom testriranju. Ispitivanje treba provesti vazduhom. Ako se za testiranja koriste različita ulja, može doći do zapaljenja u trenutku potapanja u talinu cinka, te su ona neprihvatljiva za ovu namjenu.
⦁ Za cinčanje ovakvih konstrukcija neophodna je izrada posebnih pristroja, koje kupac izrađuje prema preporuci pocinčavatelja.

4. Čistoća površine

⦁ Površina materijala ne smije imati uvaljane emulzije ili nečistoće, ljuskavost i dvoplosnost. Zone rezanja ili probijanja se mora očistiti od pucni i strugotina. Greške u prevlaci nastale zbog ovakve nedorađenosti materijala ne prihvaćamo kao reklamaciju.
⦁ S površina materijala se moraju ukloniti nečistoće koje je nemoguće odstraniti postupkom hemijske pripreme, te ne smije biti stare cinkove prevlake. Nečistoće često nisu primjetne prije provođenja postupka cinčanja. Ako kvalitet prevlake ne bude prihvatljiv, pa treba ponoviti postupak cinčavanja, dodatni je trošak na teret kupca.
⦁ Zavari moraju biti neporozni, neprekinuti i očišćeni od šljake. Takva mjesta ostaju nepocinčana ili iz njih može naknadno curiti zaostala kiselina, te se ovaj nedostatak ne prihvata kao reklamacija.

5. Debljina prevlake

6. Izgled površine prevlake

⦁ Površina prevlake treba biti jednolična, bez oštrih curaka. Moguća je manja pojava grudičavosti i plikova. Svaki poseban zahtjev na izgled i kvalitet prevlake je predmet posebnog ugovaranja.
⦁ Površina prevlake može imati mat-sivi umjesto sjajnog izgleda, i ovakva pojava nije razlog za reklamaciju.
⦁ Pocinčavatelj ne odgovara za pojavu curenja kao posljedicu poroznog ili diskontinuiranog zavara.
⦁ Pojava bijele rđe tokom skladištenja nakon cinčanja ne može biti razlog za reklamaciju.
⦁ Pri bojenju ili plastificiranju cinčanog materijala naručitelj mora dodatno mehanički obraditi površinu, jer površina dobivena vruće cinčanjem prema EN ISO 1461 nije dovoljno glatka za tu namjenu. Ovo nije obaveza pocinčavatelja.

7. Toplotne deformacije

⦁ Pocinčavatelj ne može uticati i stoga ne odgovara za deformacije konstrukcije nastale zbog zaostalih napona u materijalu ili zbog neravnomjernih toplotnih širenja unutar podsklopova (neodgovarajući dizajn, upotreba materijala različite debljine ili pogrešan postupak zavarivanja).

8. Nepocinčana mjesta

⦁ Ukupna nepocinčana površina može biti najviše 0,5% od cijele površine jednog elementa, a pojedina nepocinčana površina može biti najviše 10cm². Nepocinčane površine se popravljaju premazom s visokim udjelom cinka u debljini 30% većoj od okolne cinkove prevlake.

9. Transport i preuzimanje

⦁ Roba dostavljena na cinčanje mora biti paletizirana i utovarena tako da je pogodna za transport direktno u postrojenje, bez potrebe za dodatnim pretovarom ili razvrstavanjem. Treba omogućiti istovar uz pomoć viljuškara ili mosnog krana (ne ručno). U suprotnom pocinčavatelj ne odgovara za mehanička oštećenja nastala pri rukovanju robom.
⦁ Preuzimanje robe vrši se u krugu cinčaonice, ukoliko nije drugačije ugovoreno.
⦁ U slučaju neodgovarajuće pripremljenog materijala za cinčanje, rok isporuke računa se od dana uklanjanja nedostataka.
⦁ Za robu neotpremljenu u roku 7 dana od dana izdavanja računa, zaračunavamo dnevnu ležarinu.

bs_BABS